Inwestycje
Opublikowano: 31 stycznia 2024

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. I tura


Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. I tura

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r.

I tura

 

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Krzywiń, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie

od 1 lutego 2024 r. do  29 lutego 2024 r.

 

 

Publikacja wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego obowiązującego w 2024 r.

W Dz. U. poz. 106 z 29 stycznia br. Roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2024 r.

 

  • W celu przeprowadzenia sprawnego procesu składania wniosków prosimy producentów rolnych o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w następujących dniach:

 

Termin

Producenci rolni z miejscowości

01.02.2024 r.

Wieszkowo

02.02.2024 r.

Świniec

05.02.2024 r.

Nowy Dwór

06.02.2024 r.

Łuszkowo

07.02.2024 r.

Rąbiń

08.02.2024 r.

Łagowo

09.02.2024 r.

Lubiń

12.02.2024 r.

Krzywiń

13.02.2024 r.

Jerka

14.02.2024 r.

Jurkowo

15.02.2024 r.

Cichowo, Teklimyśl, Zgliniec

16.02.2024 r.

Kopaszewo

19.02.2024 r.

Mościszki

20.02.2024 r.

Zbęchy

21.02.2024 r.

Zbęchy-Pole

22.02.2024 r.

Żelazno

23.02.2024 r.

Bielewo

26.02.2024 r.

Bieżyń

27.02.2024 r.

Gierłachowo

28.02.2024 r.

Czerwona Wieś

29.02.2024 r.

Rogaczewo Wielkie, Rogaczewo Małe

 

 

 

W nowym wzorze wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostało dodane pole do podania informacji  o średniej rocznej liczbie świń oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Rolnik, który posiada zwierzęta będzie musiał podać we wniosku o zwrot akcyzy informację o średniej rocznej liczbie świń oraz o średniej rocznej liczbie DJP owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z ARiMR dokumentu.

Żeby uzyskać ten dokument, musi złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie. Informację o DJP posiadanych zwierząt należy dostarczyć w I terminie składania wniosku.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się również  faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj.            od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Dostarczane faktury powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z zm.)

W 2024 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

 

160,60 zł *ilość ha użytków rolnych

+

5,84 zł *średnia roczna liczba świń

+

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Podatek będzie zwracany na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie  1 - 30 kwietnia 2024r.

Więcej informacji udziela pracownik UMiG Krzywiń- Marta Ciesielska-  tel. 65 5 170 525 wew. 237