Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Konsultacje Społeczne Programu Współpracy 2020


Informacja o przebiegu konsultacji „Program współpracy Gminy Krzywiń  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020."

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłosił w dniu 7 października 2019 roku zarządzeniem nr 126/2019 konsultacje Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w Komunikatach na stronie www.krzywin.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Czas trwania konsultacji wyznaczono na okres: od 14 października 2019 r. do 21 października 2019 r.   

 Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu można było zgłaszać: 

a)      elektronicznie na adres: rada@krzywin.pl

b)      pisemnie (pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń)

 

            Podczas konsultacji wpłynęły uwagi od Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Uwagi zostały częściowo uwzględnione w projekcie uchwały.

 

 

                                                                                                                                             /-/Jacek Nowak

                                                                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń