Inwestycje
Opublikowano: 26 marca 2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024


OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

Gmina Krzywiń w dniu 25.03.2024 r.  podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania programu wynosi: 28 560,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi: 28 560,00 zł.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa
w tym zakresie.

Program w gminie Krzywiń będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

Zadanie będzie realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.