Inwestycje
Opublikowano: 25 marca 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - 2024”


„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - 2024”

Gmina Krzywiń w dniu 01.03.2024 r.  podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania programu wynosi: 262 905,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi: 262 905,00 zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym dla:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zadanie będzie realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Informacje dotyczące naboru do Programu można znaleźć na stronie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu: www.mgopskrzywin.opsinfo.pl