Inwestycje
Opublikowano: 28 maja 2021

Sesja-31.05.2021


Sesja-31.05.2021

Na dzień 31 maja zaplanowano  XXV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia.

Posiedzenie Rady Miejskiej Krzywinia zaplanowano w formie zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenie  zostało zwołane w tym trybie na podstawie art. Art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

Link do posiedzeń ESESJA KRZYWIŃ

Podstawa prawna:

Art. 15zzx „1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2.  Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie”.

 Zarówno w sesjach jak i w komisjach udział mieszkańców jest możliwy poprzez zgłoszenie problemów, zapytań drogą telefoniczną lub elektroniczną na nr telefonu Biura Rady tj. 65 5 170 525 wew. 214 lub rada@krzywin.pl do dnia sesji włącznie do godz. 14. Jak najbardziej możliwe jest również przekazanie pytania radnemu, który w sposób naturalny jest przedstawicielem społeczeństwa w swoim okręgu wyborczym.  Jeżeli Mieszkaniec ma życzenie osobistego uczestnictwa w obradach i forma opisana przeze mnie powyżej Jego nie zadawala - może On również zgłosić się w dniu roboczym poprzedzającym obrady danej Sesji, Komisji czy Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady  pod adres mailowy rada@krzywin.pl w celu otrzymania numeru ID na dane posiedzenie. W dniu obrad Sesji, Komisji czy Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady Mieszkaniec, który się zgłosił  otrzyma numer ID do zdalnego posiedzenia umożliwiający wstęp na posiedzenie.

Każdorazowe zgłoszenie mailowe Mieszkańca do Biura Rady w celu otrzymania numeru ID zarówno dla celów sesji zdalnej jak i zdalnych Komisji Rady czy Wspólnych Posiedzeń Stałych Komisji Rady winno zawierać oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie  moich danych osobowych oraz administrowanie moimi danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO.”

 

M.N.