Inwestycje
Opublikowano: 19 lutego 2024

Pamiętajmy o obowiązku meldunkowym


Pamiętajmy o obowiązku meldunkowym

Pamiętajmy o obowiązku meldunkowym.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy dotyczy zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców. Chociaż wielokrotnie mówiło się już o jego zniesieniu, to na chwilę obecną  obowiązek meldunkowy istnieje.

 Każdy kto przebywa na terytorium RP powinien zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego i nie dotyczy to tylko osób pełnoletnich, ale również  osób które, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Takie osoby powinni  być zameldowane przez  rodziców lub opiekunów  prawnych  czy faktycznych.

Często zamiennie stosuje się pojęcie adresu zamieszkania z adresem zameldowania.  Artykuł 25 ustawy z dnia 23 kwietnia Kodeksu cywilnego mówi : Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Oznacza to, że adres zamieszkania to ten adres, pod którym faktycznie zamieszkujemy. Zasadą jest jednak, aby adresy te były takie same.

Wywiązanie się z obowiązku meldunkowego daje mieszkańcom możliwości kształtowania lokalnej i ogólnopolskiej rzeczywistości. Obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisaniem do rejestru wyborców. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w gminie Krzywiń są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W tym miejscu należy wspomnieć, że meldunek czasowy nie uprawnia do głosowania w wyborach.

Aby dopełnić  obowiązku meldunkowego należy w ciągu 30 dni od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego czy czasowego zameldować się.  Następuje to poprzez wypełnienie i podpisanie stosownego formularza.

Obowiązku meldunkowego można dokonać:

·       osobiście w urzędzie gminy

·       przez pełnomocnika

·       elektronicznie

 

Dla obywateli polskich, jak i zagranicznych meldunek jest w Polsce obowiązkowy. Prawo nie przewiduje kar za jego brak, ale  pamiętajmy,  że brak meldunku na pobyt stały powoduje nie ujęcie w rejestrze wyborców, a co za tym idzie brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach.