Opublikowano: 12 lutego 2018

Obowiązek meldunkowy nadal istnieje.


Obowiązek meldunkowy nadal istnieje.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która wbrew wcześniejszym założeniom utrzymuje obowiązek meldunkowy. Jak wskazuje MSWiA pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne  dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach oraz realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego tj. emerytury, renty, dodatków, opieki społecznej czy ubezpieczeń społecznych. Wiedza organów o liczbie i strukturze mieszkańców pozwala jednostkom samorządu terytorialnego na podjęcie bardziej efektywnych działań w zakresie spraw publicznych. Przykładowo, odpowiednio poinformowany organ samorządu terytorialnego jest w stanie zapewnić faktycznie potrzebną liczbę miejsc w żłobkach, przedszkolach czy też w szkołach..

Realizacja obowiązku meldunkowego została uproszczona, aby nowe przepisy były jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Wprowadzone przepisy przewidują możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie dokumentu elektronicznego. Dotychczas w takiej formie można było dokonać tylko wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszenia wyjazdu poza granice Polski i powrotu z wyjazdu zagranicznego. Nowelizacja dopuszcza dokonanie zameldowania w formie elektronicznej.

Obywatel polski, dokonujący zameldowania, musi przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu. W sytuacji, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, do formularza dołącza się potrzebne dokumenty w postaci elektronicznej. W razie niemożności uzyskania wymaganego dokumentu (np. potwierdzającego tytuł prawny) w postaci elektronicznej, dopuszczono dołączenie odwzorowania cyfrowego (skanu) tego dokumentu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości organu gminy (np. wobec słabej jakości skanu), może on zażądać okazania oryginału dokumentu. Wzory formularzy są określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (DzU z 2017 r. poz. 2411).

Ustawa wprowadza także zmiany w formularzu meldunkowym, pozwalające  na zameldowanie na pobyt stały z jednoczesnym  wymeldowaniem z pobytu czasowego, tak samo na zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego przy użyciu jednego formularza.

Celem nowelizacji ustawy jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z numerem PESEL dla cudzoziemców.

Na koniec warto wspomnieć, że obowiązek meldunkowy funkcjonuje aż w 16 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Do tych krajów zaliczamy m.in. Włochy, Holandię, Hiszpanię, Bułgarię, Belgię, Rumunie. W Holandii czy też Hiszpanii, na cudzoziemca który nie dopełnił obowiązku meldunkowego, nakłada się wysokie kary finansowe.

Zastępca Burmistrza

(-)Bartosz Kobus