Inwestycje
Opublikowano: 09 listopada 2023

Nowy obowiązek ewidencyjny dla mieszkańców


Nowy obowiązek ewidencyjny dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie formularza zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Druki zgłoszenia dostępne są w kancelarii obsługi klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu lub do pobrania w załączniku poniżej. Prosimy o ich złożenie do 31.12.2023 r. Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są do kontroli umów oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. W przypadku niezłożenia ww. druku Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Krzywiń są przedsiębiorcy posiadający aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krzywiń.