Opublikowano: 29 czerwca 2020

Czyste Powietrze 2020 - nowe zasady!


Czyste Powietrze 2020 - nowe zasady!

Dofinansowanie przysługuje TYLKO I WYŁĄCZNIE właścicielom lub współwłaścicielom budynków jednorodzinnych (w myśl przepisów domem jednorodzinnym jest budynek z maksymalnie dwoma wydzielonymi lokalami mieszkalnymi lub lokalem mieszkalnym i lokalem użytkowym, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku)

Aby wniosek został złożony prawidłowo, należy założyć konto na Portalu Beneficjenta:

www.portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl

Do założenia konta będą potrzebne dane Wnioskodawcy. (UWAGA! Konto na Portalu Powinno być założone na dane osobowe faktycznego Wnioskodawcy)

-       Imię, Nazwisko Wnioskodawcy

-       Numer PESEL

-       Nr telefonu

-       Adres e-mail

Po założeniu konta na Portalu Beneficjenta na adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy otworzyć, aby zakończyć proces rejestracji.

Na Portalu oprócz formularzu wniosku można także znaleźć przydatne informacje oraz narzędzia, m.in. kalkulator dochodów na podstawie różnych deklaracji podatkowych, informację o dokumentach, które należy złożyć wraz z wnioskiem oraz dokumenty dotyczące rozliczenia inwestycji.

 

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie właściwego wfośigw:

1)     przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu, lub

2)     przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portalu Beneficjenta na stronie właściwego wfośigw.

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa) lub poprzez ePUAP po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie –wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP za pomocą profilu zaufanego lub przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta wfośigw wersję elektroniczną wniosku, drukuje i dostarczaj ego podpisaną własnoręcznie wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami do biura, oddziału właściwego wfośigw lub Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w bazie wiedzy Portalu.

W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób o którym mowa powyżej,  dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie właściwego wfośigw lub poniżej).

Szczegółowy sposób rozliczenia inwestycji znajduje się na stronie:

www.wfosgw.poznan.pl/wniosek-o-platnosc

Punkt informacyjny ws. składania wniosków do programu ,,Czyste powietrze" znajduje się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu. Tel. 65 5 170 525 wew. 255.

Program z ramienia urzędu obsługuje:

Anna Stefaniak
Mikołaj Żak


Załączniki do ogłoszenia:

 

-FORMULARZ WNIOSKU

-INSTRUKCJA WYPEŁNIENIE WNIOSKU

-SPOSÓB WYLICZENIA DOCHODU

-WYMAGANE DOKUMENTY

-PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZEŃ