Opublikowano: 10 stycznia 2018

Zmiana nazwy ulicy w Krzywiniu.


Zmiana nazwy ulicy w Krzywiniu.

Dnia 4 stycznia 2018 roku Wojewoda Wielkopolski na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki wydał Zarządzenie Zastępcze (nr KN-I.4102.74.2017.19) w sprawie nadania ulicy 25 Stycznia położonej w miejscowości Krzywiń nazwy Mieczysława Galicy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6c zmiany wyżej powołanej ustawy opublikowanej w Dz.U. 2017 poz. 2495 z dnia 14 grudnia 2017 roku: "Skarga do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2, przysługuje jednostce samorządu terytorialnego albo związkowi, o którym mowa w art. 4, jedynie w przypadku, gdy brak możliwości wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, wynikał z przyczyn niezależnych od tej jednostki albo związku", a więc Zarządzenie Zastępcze Wojewody Wielkopolskiego staje się obowiązujące po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Treść zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego w załączeniu. 

Nowa nazwa ulicy nie była konsultowana z Urzędem Miasta i Gminy w Krzywiniu. 

Kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:

 • dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru nie ma obowiązku wymiany dokumentu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy,
 • paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela,
 • dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową,
 • tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zmiana w księdze wieczystej - nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w sądzie,
 • mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak jest podstaw prawnych dla tego typu działania.

Mieszkańcy ulic, których nazwa została zmieniona powinni podjąć następujące czynności w stosunku do poszczególnych urzędów:

 • Urząd Skarbowy - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych. Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy: adres zamieszkania, adres zameldowania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń, adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.
 • Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.
 • Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy krzywińskiego magistratu. 

red. 


Pliki do pobrania: