Opublikowano: 23 października 2017

XXXV Sesja Rady Miejskiej


Zapraszam na XXXV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia,która odbędzie się w dniu 30 października 2017 r., o godz. 1700  w Domu Strażaka w Krzywiniu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 września 2017 r.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady  Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

4.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z wykonania uchwał za III kwartał 2017 r.

5.  Informacja o oświadczeniach majątkowych.

6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

7.2 przystąpienia Gminy Krzywiń do Spółdzielni Socjalnej „ECOSS”,

7.3 zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Gierłachowie,

7.4 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu, stanowiącej własność Gminy Krzywiń,

7.5 uchwalenia „Program współpracy Gminy Krzywiń  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,

7.6  dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Krzywiń instrumentem płatniczym,

7.7  zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,

7.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywin na kata 2017-2033.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Wolne głosy i informacje.
  3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia

                                                                                                                                                   /-/ Krystyna Motławska