Opublikowano: 07 sierpnia 2017

XXXII Sesja Rady


XXXII Sesja Rady

Podczas obrad wysłuchano informację Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w tym z wykonania uchwał za I kwartał 2017 r.

Rada Miejska Krzywinia w części uchwałodawczej:

a)         zmieniła uchwałę budżetową na rok 2017,

b)        zmieniła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krzywiń,

c)         zaciągnęła kredyt długoterminowego w 2017 r.,

d)        zwiększyła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

e)         udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

f)         przyznała Nagrody Twórczych Gminy Krzywiń,

g)        przekazała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kościanie na uchwałę Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w  Krzywiniu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

h)        zwolniła od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektorów Zespołów Szkół,

i)           zmieniła Uchwałę Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń

Z treścią podjętych uchwał będzie mnożna zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. (M.N.)