Opublikowano: 14 maja 2018

XLII Sesja Rady Miejskiej


Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia zaprasza na XLII Sesję Rady, która odbędzie się w czwartek, 17 maja 2018 r. o godz. 17.00, w Domu Strażaka w Krzywiniu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 marca 2018 r.
  3. Przyjęcie protokołu z XLI  Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 kwietnia 2018 r.
  4. Informacja Przewodniczącej  Rady Miejskiej Krzywinia  o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
  6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Krzywiniu w 2017 roku.
  7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

9.1     określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Krzywiń w roku 2018,

9.2     określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2018,

9.3      zmiany Uchwały nr XL/284/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Krzywiń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11.  Wolne głosy i informacje.

12.  Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia

                                                                                                                                                   /-/ Krystyna Motławska