Inwestycje
Opublikowano: 31 maja 2022

Raport o stanie gminy za 2021 rok


Raport o stanie gminy za 2021 rok

            Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nakłada na Burmistrza obowiązek do 31 maja każdego roku przedstawienia Raportu o stanie gminy. Nowy obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym – zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (w przypadku gminy Krzywiń brak budżetu obywatelskiego, omówiono fundusz sołecki).

Link do raportu: https://bip3.wokiss.pl/krzywin/bip/organy-wladzy-publicznej/burmistrz-miasta-i-gminy/raport-o-stanie-gminy-krzywin-za-rok-2021.html?fbclid=IwAR09Wi-8Zv-BGDfEEt5_dNl3QNkfL4v_k9xanoO7hv5aVQJcGn2wpYQBhbU

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Krzywiń za 2021 rok głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Krzywiń (art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym). Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia zgłoszenie na formularzu, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi być poparte podpisami 20 osób umieszczonymi w Wykazie osób popierających udział mieszkańca w debacie nad raportem o stanie Gminy Krzywiń za 2021 rok (art. 28aa ust.7 ustawy o samorządzie gminnym). Lista poparcia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na którym zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport.