Inwestycje
Opublikowano: 06 listopada 2023

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024


Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

 

Gmina Krzywiń planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).
 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

 

Realizowana jest w dwóch formach:

1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,

2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.

 

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

 

Program realizowany będzie przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywiniu.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu, tel. 65 5179049 do dnia 13.11.2023 r.

 

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024