Opublikowano: 02 listopada 2018

Odbyła się sesja


Odbyła się sesja

We wtorek, 30 października 2018 roku odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej Krzywinia. Sesja odbyła się w godzinach popołudniowych w Domu Strażaka w Krzywiniu. Podczas sesji wysłuchano informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej. Ponadto Radni wysłuchali informacji o oświadczeniach majątkowych, omówili przebieg realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku oraz zapoznali się z informacją  w sprawie  realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018. Radni Rady Miejskiej Krzywinia w części uchwałodawczej znowelizowali statuty: Gminy Krzywiń, Miasta Krzywinia oraz Sołectw Gminy Krzywiń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Rada Miejska Krzywinia ustaliła wysokość podatków od nieruchomości, wyraziła zgodę na: zamianę nieruchomości niezabudowanej w Krzywiniu, oraz nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Czerwona Wieś. Radni zaktualizowali również „założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzywiń” oraz uchwalili program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Rada podjęła również dwie uchwały finansowe, w celu dostosowania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2018 do sytuacji wynikającej z bieżących potrzeb Gminy.  Uchwały zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.  (M.N.)