Opublikowano: 01 czerwca 2016

Komunikat o publikacji oferty realizacji zadania publicznego


Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń informuję, że w dniu 25 maja 2016 roku  organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko w Lubiniu, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.  239 z późn. zm) tj.: wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji budżetu Miasta i Gminy Krzywiń  na ten cel nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje.

 Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 8 czerwca 2016 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres rada@krzywin.pl.

Po upływie wyżej określonego terminu Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń na podstawie: oceny celowości realizacji tego zadania oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag podejmie decyzję o wsparciu i wysokości przyznania dotacji na realizację zadania publicznego.