Inwestycje
Opublikowano: 19 maja 2022

Dyżur Wakacyjny w Przedszkolach Samorządowych w Gminie Krzywiń 2021/2022


Dyżur Wakacyjny w Przedszkolach Samorządowych w Gminie Krzywiń 2021/2022

Procedura rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w Przedszkolach Samorządowych w Gminie Krzywiń w roku szkolnym 2021/2022
 

Podstawa prawna:

·       art.94. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021, poz.     1082  ze zm.)

·       § 12  Rozporządzenia   Ministra   Edukacji   Narodowej z dnia  28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz.502),

Ogólne zasady:

1.     Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzywiń.

2.     Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują.

3.     Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

Harmonogram dyżurów przedszkoli:

A). Przedszkole Samorządowe im. Majki Jeżowskiej w Krzywiniu będzie pełniło dyżur w dniach od 27 czerwca do 29 lipca 2022 r.  na warunkach ustalonych przez to przedszkole.

 B). Przedszkole Samorządowe w Jerce będzie pełniło dyżur od 01 do 31 sierpnia 2022 r. na warunkach ustalonych przez to przedszkole.

 

 Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny:

1.     Od 06 do 15 czerwca br. - dyżurujące przedszkola będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

2.     W dniu 20 czerwca br. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

3.     O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:

1)     Zatrudnienie obojga rodziców jako warunek przyjęcia dziecka na dyżur.

2)     Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności.

3)     Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

4)     Kolejność zgłoszeń.

4.     Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 lub/oraz ZAŁĄCZNIK NR 2 do procedury, oraz potwierdzenie uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym, które stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do procedury.

5.     Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta. Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub zabrać ze stolika w przedszkolnym korytarzu. Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola należy umieścić w skrzynce na dokumenty w kancelarii uczniowskiej Zespołu Szkół w Krzywiniu (budynek B) ul. Chłapowskiego 34 lub dostarczyć do sekretariatu Zespołu  Szkół w Jerce (gabinet 109).  

6.     Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:

1)     imię i nazwisko dziecka,

2)     datę urodzenia,

3)     nr pesel dziecka

4)     aktualny adres zamieszkania,

5)     numer telefonu do szybkiego kontaktu,

6)     konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,

7)     dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,

8)     upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.

 

7.     Rodzic pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.

 

8.     Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola.

 

9.     Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu.

 

10.  Przedszkola dyżurujące będą czynne od godz. 6.00 do 16.00

 

W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:

 

1)     1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXV/ 180/2016  RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za  świadczenia udzielane przez Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Krzywiń.

       

2)     Przedszkole w Krzywiniu nie zapewnia śniadań, dzieci zabierają je z domu. Obiady dostarcza restauracja Pasja Smaku, koszt obiadu wynosi 10 zł. Do śniadań dzieci otrzymują herbatę.

 

3)     Przedszkole w Jerce zapewnia śniadania oraz podwieczorek. Obiady dostarcza restauracja Duet. Koszt wyżywienia: śniadanie 4 zł, obiad 8 zł, podwieczorek 2 zł.

 

4)     Rodzic zobowiązany jest do wniesienia z góry opłaty za deklarowany pobyt wykraczający poza realizację podstawy programowej w terminie:

a) Przedszkole Samorządowe im. Majki Jeżowskiej w Krzywiniu: wpłaty należy dokonać na konto Zespołu Szkół w Krzywiniu 13866600040307617720000001 do dnia 24 czerwca. Wpłacone kwoty nie podlegają odliczeniom.

b) Przedszkole Samorządowe w Jerce: wpłaty należy dokonać na konto Rady Szkoły przy Zespole Szkół w Jerce 76 8666 0004 0300 2831 2000 0001 do dnia 24 czerwca. Wpłacone kwoty nie podlegają odliczeniom.

 

W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić osoby odbierające  dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

 

Sporządzono w dniu 12 maja 2022 r.