Opublikowano: 05 października 2017

Czas na Rewitalizację!


Czas na Rewitalizację!

Zapoznaj się z poniższymi pojęciami i treścią zarządzenia wraz z załącznikami ws. konsultacji społecznych! Pomóż nam zmieniać naszą gminę na lepsze! Wypełnij ankietę, przynieś lub prześlij na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu lub skanem na poniższy adres e-mail! 

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest złożonym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez kompleksowe działania obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe. Działania rewitalizacyjne przeprowadzane na określonym obszarze prowadzone są w sposób zaplanowany i zintegrowany, a ich celem jest pobudzenie gospodarki oraz przeciwdziałanie lub całkowite wyeliminowanie zjawisk kryzysowych. Ponadto mają one zaktywizować lokalne środowiska oraz, w dłuższej perspektywie, podnieść jakość życia społeczności lokalnej.

Czym jest diagnoza?

Do przeprowadzenia rewitalizacji niezbędna jest między innymi pełna diagnoza, mająca na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz dokładna analiza dotyczących go problemów. Niezbędne jest również ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych. Bazując na diagnozie, wyznacza się obszary rewitalizacyjne, poprzez wyszczególnienie terenów o wysokim natężeniu zjawisk kryzysowych. Wszystkie działania rewitalizacyjne są prowadzone przez władze gminy przy ścisłej współpracy różnych grup interesariuszy (przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, itp.) oraz społeczności lokalnej.

Więcej informacji udziela pracownik UMiG Krzywiń Pan Mikołaj Żak – tel. 65 5 170 525 wew. 255, e-mail: mikolaj.zak@krzywin.pl

Ogłoszenie na BIP: http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php?pid=816

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Z-ca Burmistrza

Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Bartosz Kobus