Opublikowano: 06 marca 2017

XXVII Sesja Rady Miejskiej


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 lutego 2017 r.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

5. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za 2016 rok.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawie:

7.1 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzywiń do nowego ustroju szkolnego,

7.2 określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzywiń,

7.3 określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń,

7.4 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Krzywiniu,

7.5 zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia

                                                                                                                                                                /-/ Krystyna Motławska