Opublikowano: 21 kwietnia 2017

XXIX Sesja Rady Miejskiej Krzywinia


Zapraszam na XXIX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia, która odbędzie się w dniu  24 kwietnia 2017 r., o godz. 1700  w Domu Strażaka w Krzywiniu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVII Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13 marca 2017 r.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 marca 2017 r.
  4. Informacja o działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w 2016 r.
  5. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

6.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, w tym z wykonania uchwał za I kwartał 2017 roku.

7.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Krzywiń w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

9.1     zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu,

9.2     przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzywiń na lata 2017-2025,

9.3     aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywiń oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Krzywiń,

9.4     zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzywiń na rok 2017.

  1. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia

                                                                                                                                              /-/ Krystyna Motławska