Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko


 
Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko
64-010 Krzywiń
Lubiń ul. Mickiewicza 3
tel. +48 65 526 54 99
kom. +48 668 178 440
 
sos.oliwa@wp.pl
www.sosoliwa.pl
www.facebook.com/SOSLubin
 

https://www.facebook.com/SOSLubin

https://www.facebook.com/slonecznakrainalubin

https://www.facebook.com/GwiazdyDzieciom

https://www.facebook.com/MuzeumTercetuEgzotycznego

 
NIP 584-25-31-396
 
KONTO: 66 1060 0076 0000 3200 0138 5550
 
 
Celem Stowarzyszenia jest:
1.      Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci i młodzieży.
2.      Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie.
3.      Spełnianie dziecięcych marzeń, zwłaszcza tych z rodzin dysfunkcyjnych.
4.      Działanie przeciw przemocy w domu, rodzinie i środowisku ludzi młodych.
5.      Działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom (alkohol, papierosy, narkotyki)
6.      Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
7.      Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań.
8.      Pomoc w dożywianiu dzieci z lokalnych szkół.
9.      Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
10.  Ułatwienie dzieciom i młodzieży kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
11.  Włączanie dzieci i młodzieży w akcje społeczno – kulturalne, wyczulając na krzywdę drugiego człowieka.
12.  Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej.
13.  Promocja ekologii i ochrony środowiska.
14.  Propagowanie zajęć informatycznych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
15.  Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród ludzi młodych.
16.  Integrowanie dzieci i młodzieży z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
17.  Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
18.  Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i bezrobotnym.
19.  Integrowanie lokalnej społeczności.
20.  Organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo – wychowawczych na wschodzie.
21.  Edukacja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.
22.  Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.
 
23.  Poprawa życia na terenach wiejskich.