Opublikowano: 26 marca 2014

Pracować na maksa!


Stowarzyszenie tworzy ponad 30 osobowa grupa aktywnych kobiet z kilku miejscowości gminy Krzywiń. W większości to osoby, które aktywnie działają w swoich miejscowych KGW, ale również kobiety związane z samorządem lokalnym. Członkinie nowo powstałego stowarzyszenia wierzą, że ich grono w szybkim czasie się powiększy. Zaproszenie dedykowane jest dla wszystkich aktywnych kobiet z terenu gminy Krzywiń w każdym wieku, które lubią ,,każdego” dnia aktywnie działać na rzecz lokalnego środowiska, na rzecz drugiej osoby!

Deklaracja członkowska w załączeniu do pobrania. Szczegółowych informacji udziela Zarząd Stowarzyszenia – Maria Maj oraz Krystyna Motławska (adres email: krystyna.motawska@neostrada.pl).

Idea która przyświeca Paniom to odpowiedź na możliwości jakie daje współcześnie prowadzenie rejestrowanego stowarzyszenia. Otwierają się możliwości związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych z różnych źródeł, w tym unijnych ale również krajowych. Druga ważna rzecz to integracja, wzajemne poznanie się, współpraca między lokalnymi środowiskami z różnych miejscowości z terenu gminy Krzywiń. To sygnał, że istnieje potrzeba trzeciego sektora czyli organizacji pozarządowych również w takich małych środowiskach jak nasze. Aktywność lokalna, inicjatywa oddolna będzie mogła być artykułowana w sposób formalny na forum publicznym.

Do głównych celów nowo powstałej organizacji, które pojawiły się w statucie należy m.in.: integracja środowisk kobiecych, wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet, organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia, podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną, działalność na rzecz społeczności lokalnej, działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Gminy Krzywiń.

Stowarzyszenie swoje cele planuje realizować  poprzez:
a)      Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi.
b)      Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej.
c)      Organizację: szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez kulturalnych, warsztatów itp.
d)      Organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.
e)      Wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia.
f)       Inicjowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.
g)      Nawiązywanie kontaktów i organizację spotkań z innymi organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet.
h)      Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
Skład zarządu, który został wybrany w dniu zebrania założycielskiego:

1.Przewodnicząca –  Maria Maj
2.Wiceprzewodnicząca –  Bernadeta Czaplińska
3.Wiceprzewodnicząca – Lucyna Jaszkiewicz
4. Skarbnik –  Krystyna Motławska
5. Sekretarz – Barbara Jankowska
6.Członek Zarządu – Ewa Szyszka
7.Członek Zarządu – Monika Czajka

Stowarzyszenie obecnie jest na etapie rejestracji w KRS. Zarząd przygotował dokumentację pod okiem specjalistów i prawników z leszczyńskiego centrum PISOP. Przez dobry rok stowarzyszenie będzie otrzymywało bezpłatnie fachową pomoc prawną oraz księgową.

Nad procesem powstania stowarzyszenia czuwał Lokalny Lider Gminy Krzywiń, który współdziała z leszczyńskim ośrodkiem PISOP w ramach projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

BK