Opublikowano: 14 kwietnia 2017

Miliony dla Krzywinia!


Miliony dla Krzywinia!

13 kwietnia 2017 roku gminie Krzywiń przyznano rekordowe dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w historii! Projekt pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Krzywiń” zdobył największą liczbę punktów, zajął 1 miejsce na liście rankingowej i otrzymał największą kwotę dofinansowania w Województwie Wielkopolskim w ramach działania Oś Priorytetowa 4 ,,Środowisko” Działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie 4.3.1 ,,Gospodarka wodno-ściekowa”. Kwota dofinansowania to 19.054.113,29 zł !

- Mamy to! Niesamowity wynik, efekt wielkiej pracy, wielki sukces naszej gminy! Niezwykły prezent na 780-lecie Miasta Krzywiń – nie ukrywa radości Jacek Nowak, burmistrz Krzywinia.

Dziękuję ,,zarządowi” gminy Krzywiń Honorata Krupka (koordynator projektu) i Bartosz Kobus oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu (Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej spisał się rewelacyjnie!!!!)  za wielkie zaangażowanie w przygotowanie wniosku, dokumentacji technicznej i środowiskowej, Radzie Miejskiej Krzywinia za zaufanie i pomoc poprzez podjęcie strategicznych uchwał które umożliwiły aplikowanie o ww. środki. Dziękuję Przewodniczącej Pani Krystyna Motławska. Razem zrobiliśmy kawał dobrej roboty! To są inwestycje dla Was, dla Państwa, dla Mieszkańców!

Co zostanie zrobione:

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Krzywiń", zrealizowany zostanie na terenie gminy Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Projekt dotyczy budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń – etap I – IV. Beneficjentem końcowym projektu wnioskowanego do dofinansowania w ramach WRPO jest gmina Krzywiń, położona w powiecie kościańskim. Beneficjentami ostatecznymi do których skierowany jest niniejszy projekt, będą wszyscy mieszkańcy gminy. W ramach projektu zrealizowana zostanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości 285 m³/d dla miejscowości Krzywiń. Oczyszczone ścieki oraz wody opadowe i roztopowe z projektowanej oczyszczalni ścieków komunalnych, będą odprowadzane w km 0+195 do cieku Lubiń „A”, kolektorem ogólnospławnym o średnicy Ø 300mm. Sam obiekt oczyszczalni ścieków planuje się zlokalizować na działce gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Wieś, dla której funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską Krzywinia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków i gdzie w chwili obecnej znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych.

 Oczyszczalni ścieków będzie składać się z następujących obiektów:

- Zbiornik oczyszczalni ścieków ZB1

- Zbiornik oczyszczalni ścieków ZB2

- Pompowania ścieków z kratą koszową PK

- Komora zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków KZM

- Stacja zlewcza SZ

- Budynek wielofunkcyjny BW

- Wiata składowania osadu WO

- Zbiornik ścieków dowożonych ZD

- Zbiornik osadów dowożonych ZO

W ramach realizacji inwestycji planuje się również budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami o łącznej długości 17,25 km (w tym grawitacyjna: 10,08km; ciśnieniowa: 3,52km i przykanaliki: 3,65km).

Wskaźniki produktu kluczowe uzyskane w 2018 r.:

- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 17,256 km

- liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.

Red.