Opublikowano: 29 sierpnia 2017

Informacja dla poszkodowanych w wyniku nawałnic


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w związku z nawałnicą jaka przeszła w naszej gminie w nocy z 1 na 2 sierpnia 2017 r. oraz w dniu 11 sierpnia 2017 r. osoby które poniosły w wyniku tego kataklizmu straty w gospodarstwach domowych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych, a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o zasiłek celowy. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 100 tys. zł. Ewentualna pomoc powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.

Osoby, które zostały poszkodowane w dniu 11 sierpnia 2017 r. w wyniku zdarzeń klęskowych mogą ubiegać się o pomoc na remont lub odbudowę budynku/ lokalu mieszkalnego do kwoty 200 tys. zł., w tym również budynku gospodarczego służącemu do zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych rodziny, w szczególności budynku inwentarskiego do 100 tys. zł. 
Podstawą przyznania zasiłków jest ustawa o pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie zasiłku z tytułu uszkodzonych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych lub budynków gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynków inwentarskich, można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń w godzinach pracy Ośrodka.