Aktualności


Spotkanie w ramach konsultacji

W Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń odbyło się spotkanie Burmistrza Jacka Nowaka z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krzywiń w ramach konsultacji programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Podczas spotkania Burmistrz omówił główne założenia programu, ponadto uczestnicy spotkania zgłaszali uwagi i wnioski do programu. Podczas dyskusji przedstawiciele organizacji zwracali uwagę na problemy działalności stowarzyszeń w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Od godz. 1500 do 1800 przy współorganizacji Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP odbyło się szkolenie pt.: „Jak poprawnie rozliczyć projekt”. (MN)